Hong Kong

By Domestic Workers Corner on 3rd Jul 2022

Domestic Workers Corner Hong Kong
 Image

HONGKONG

By Tess Belgado

 

H - inangad at pinangarap ng karamihan ang makapunta sa bansang ito. Iba't ibang lahi lalo na ng mga Pilipino.

O - portunidad na makapagtrabaho ay isang magandang prebilihiyo. Katuparan ng mga pangarap, sinimulan sa lugar na ito.

N - inais na mabigyan ang pamilya ng maginhawang kabuhayan. Bawat Pilipino dito ay nakikipagsapalaran.

G - agawin ang lahat para mabigyan katuparan. Ang pangako sa asawa, mga anak ganun din sa mga magulang.

 

K - apalit ng dolyar na dito ay sasahurin. Lungkot at pangungulila kayang tiisin.

O - ras at panahon, bawat araw na gugugulin. itutuon sa pagtatrabaho, anumang hirap ay kakayanin.

N - aging sandigan dito ng bawat isa, ang pananalig at pananampalataya sa Dakilang Lumikha.

G - anun pa man, sa mga karanasan pangit o maganda. Maraming salamat HONGKONG sa mga alaala.

Poems by Other Authors